Heerlijke chocolade bonbons, repen, nougat en luxe cadeautjes...

Hieronder ziet u wat FOTO's voor een indruk van ons assortiment: verse luxe Callebaut chocolade bonbons, bonbon-cadeaudozen, luxe Callebaut chocolade tabletten, 80% puur Callebaut tabletten, Vegan lactosevrij en glutenvrije Callebaut chocolade tabletten, luxe nougat, Callebaut pure koffieboontjes en wenskaarten

Op onze markten vindt u ons volledige en actuele assortiment, inclusief home-made verse vanillewafels, ambachtelijke  ijsbonbons, Premium Italiaans ijs en meer dan 22 toppings! (in het seizoen). U kunt bij ons gewoon per bonbon uitkiezen, lekker makkelijk en persoonlijk! Weersafhankelijk hebben wij ook luxe cadeaupakketten bij ons. Allergenen-informatie: bij ons opvraagbaar. Alg. voorwaarden: zie  onderaan.

WILT U BIJ ONS BESTELLEN?

BEL ONS: 06-13549112   OF   MAIL:  info@hetchocoladeatelier.nl  OF GEBRUIK HET CONTACTFORMULIER. Wij reageren dan zo snel mogelijk!

WILT U ONZE FOODTRUCK HUREN?  Dat kan!  Onder "Foodtruck HUREN" vindt u alle informatie die u nodig heeft.

 

 

 

 

 

ALGEMENE VOORWAARDEN:

Artikel 1 - Definities

1. Het Chocolade Atelier, gevestigd te Schijndel, K.v.K. nummer 76776530, wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als verkoper.            2. De wederpartij wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als koper.                                                                                                                      3. Partijen zijn de koper en verkoper samen.                                                                                                                                                                                  4. Met de overeenkomst wordt bedoeld de koopovereenkomst tussen partijen.

Artikel 2 - Toepasselijkheid algemene voorwaarden

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen van producten of diensten door of namens verkoper.                                                                                                                                                                                                                  2. Afwijken van deze voorwaarden kan uitsluitend indien dit nadrukkelijk én schriftelijk door partijen is overeengekomen.

Artikel 3 - Betaling

1. De volledige koopsom wordt altijd meteen op de marktstandplaats/aan de foodtruck van Het Chocolade Atelier voldaan. Bij reserveringen wordt altijd vooruit betaald. De koper ontvangt in dit geval een kassabon als bewijs van vooruitbetaling.                                                                    2. Online bestellingen worden altijd met vooruitbetaling geleverd. Zonder vooruitbetaling worden de bestelde producten niet geleverd.            3. Telefonische bestellingen worden altijd met vooruitbetaling geleverd. Zonder vooruitbetaling worden de bestelde producten niet geleverd.    4. De levering van online- of telefonische bestellingen geschiedt zo snel mogelijk na bestelling, behoudens niet op voorraad, overmacht (zie ook artikel 10) of onvoorziene omstandigheden. Hierover wordt in dat geval altijd contact met de koper gezocht. In overleg wordt bepaald of de opdracht door kan gaan in gewijzigde vorm, dan wel wordt geannuleerd.                                                                                                                        5. Weigert koper zijn medewerking aan de uitvoering van de opdracht door verkoper, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan de verkoper te betalen.

Artikel 4 - Aanbiedingen, offertes en prijs

1. Aanbiedingen zijn vrijblijvend tenzij in het aanbod een termijn van aanvaarding is genoemd. Wordt het aanbod niet binnen de gestelde termijn aanvaard, dan vervalt het aanbod.                                                                                                                                                                                    2. Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen. Partijen moeten dit uitdrukkelijk én schriftelijk overeenkomen.

Artikel 5 - Wijziging van de overeenkomst

1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt, dat het voor een behoorlijke uitvoering van de opdracht noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan.                                                                                                                                                                                                                                                        2. Indien partijen overeenkomen dat de opdracht wordt gewijzigd of aangevuld, kan dit het tijdstip van levering beïnvloeden. Verkoper stelt koper hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte.                                                                                                                                                                        3. Indien de wijziging of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, licht verkoper de koper hierover vooraf schriftelijk in.

Artikel 6 - Risico-overgang

1. Zodra het gekochte door koper in ontvangst is genomen, gaat het risico over van verkoper naar koper.                                                                    2. Bij verzending per post is het volledige risico van breuk of beschadiging van de chocolade voor risico  van de koper.                                                                  

Artikel 7 - Onderzoek en reclames

1. Reclames over beschadigingen of tekorten van de geleverde producten, moeten door de koper op de dag van aankoop na aankoop van het geleverde dan wel na levering door verkoper worden gemeld bij de verkoper.                                                                                                                      2. Bij gegrondverklaring van de klacht binnen de gestelde termijn heeft de verkoper het recht óf om te herstellen óf om opnieuw te leveren óf om van levering af te zien en de koper een creditnota te zenden óf (contant) geld terug te geven voor het bedrag dat van toepassing is.              3. Geringe en/of in de branche gebruikelijke afwijkingen en verschil in kwaliteit, maat, kleur, aantal of afwerking kunnen niet aan de verkoper worden tegengeworpen.                                                                                                                                                                                                                    4. Na openen van de verpakking, het beschadigen van de verpakking of het gebruiken van (een deel van) de geleverde goederen, worden geen reclames meer geaccepteerd. 

Artikel 8 - Levering

1. Indien de zaken worden bezorgd, is de verkoper gerechtigd bezorgkosten in rekening te brengen.                                                                              2. Een door verkoper opgegeven termijn van levering is altijd indicatief. Dit is nooit een fatale termijn.                                                                          3. Verkoper is gerechtigd de opdracht in delen te versturen, tenzij partijen dit anders schriftelijk zijn overeengekomen. Verkoper is bij levering in delen gerechtigd deze delen afzonderlijk te factureren.                                                                                                                                                              4. Bij het opsturen per post van chocolade, is het breken of beschadigen van de bestelde artikelen, voor volledig risico van de  koper.

 

Artikel 9 - Ruilen

1. Het ruilen van artikelen is alleen mogelijk indien de verpakking niet geopend en niet beschadigd is op de dag van aankoop.   

Artikel 10 - Overmacht                                                                                                                                                    

1. Kan de verkoper niet, niet tijdig of niet naar behoren aan zijn verplichtingen uit de koopovereenkomst voldoen door overmacht, dan is hij niet aansprakelijk voor door koper geleden schade.                                                                                                                                                                            2. Onder overmacht verstaan partijen in ieder geval iedere omstandigheid waarmee verkoper ten tijde van het aangaan van de overeenkomst geen rekening kon houden en ten gevolge waarvan een normale uitvoering van de overeenkomst redelijkerwijs niet door de koper kan worden verlangd, zoals bijvoorbeeld ziekte, oorlog of oorlogsgevaar, burgeroorlog en oproer, molest, sabotage, terrorisme, energiestoring, aardbeving, overstroming, brand, bedrijfsbezetting, werkstakingen, werkliedenuitsluiting, gewijzigde overheidsmaatregelen, transportmoeilijkheden en andere storingen in het bedrijf van verkoper.                                                                                                                                3. Voorts verstaan partijen onder overmacht de omstandigheid dat toeleveringsbedrijven waarvan de verkoper afhankelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst, niet aan de contractuele verplichtingen jegens verkoper voldoen.                                                                                                  4. Indien de omstandigheden zoals hiervoor genoemd zich voordoen, waardoor verkoper niet aan zijn verplichtingen kan voldoen, dan worden deze verplichtingen opgeschort totdat verkoper aan zijn verplichtingen kan voldoen. Indien voornoemde situatie dertig dagen heeft geduurd, dan hebben partijen het recht de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden.                                                                                      5. Ingeval de overmacht langer dan drie maanden duurt, heeft koper het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden. Ontbinden kan alleen schriftelijk.                                                                                                                                                                                                   

Artikel 11 - Overdracht van rechten

1. Rechten van een partij uit deze overeenkomst kunnen niet worden overgedragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83, tweede lid, Burgerlijk Wetboek.

Artikel 12 - Eigendomsvoorbehoud en retentierecht

1. De bij verkoper aanwezige en geleverde zaken blijven eigendom van de verkoper totdat de gehele koopsom is betaald door koper. Tot die tijd kan verkoper zich beroepen op zijn eigendomsvoorbehoud en de zaken terugnemen.                                                                                                  2. Indien zaken nog niet zijn geleverd, maar de overeengekomen vooruitbetaling of prijs niet conform afspraak is voldaan, dan heeft de verkoper retentierecht. De zaak wordt dan niet geleverd totdat koper volledig en volgens afspraak heeft betaald.                                                      3. In geval van liquidatie, insolventie of surseance van betaling van koper zijn de verplichtingen van koper onmiddellijk opeisbaar. 

Artikel 13 - Aansprakelijkheid

1. Iedere aansprakelijkheid voor schade, voortvloeiende uit of verband houdende met de uitvoering van de overeenkomst, is steeds beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de afgesloten aansprakelijkheidsverzekering(en) wordt uitbetaald.                                                  2. Website www.hetchocoladeatelier.nl:                                                                                                                                                                          a. Voor de prijzen genoemd op onze website, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer- dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Het Chocolade Atelier te mogen claimen of te veronderstellen.                                                                                            b. Het Chocolade Atelier streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie of de inhoud op www.hetchocoladeatelier.nl onvolledig of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.                                                c. De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. Het Chocolade Atelier aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij hyperlinks verwijzen. 

Artikel 14 - Garanties

1. Verkoper garandeert de kwaliteit en houdbaarheid volgens de "te gebruiken tot" (TGT) datum vermeld op de verpakkingen of schriftelijk gemeld aan koper, mits:                                                                                                                                                                                                                    a. de chocolade producten in de verpakking constant worden bewaard bij een temperatuur tussen 12 en 20 graden Celsius en op een donkere, reukloze plaats.                                                                                                                                                                                                                                    b. de ijsproducten constant worden bewaard bij een vriestemperatuur van -18 tot -20 graden Celsius , afgedekt en niet in de buurt van (rauwe) vleeswaren of producten met een indringende geur.                                                                                                                                                                  2. De genoemde garantie geldt niet wanneer het gebrek  is ontstaan als gevolg van onjuist (zie ook lid 1 van dit artikel) of onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer - zonder toestemming - koper of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel hebben geprobeerd aan te brengen of het gekochte hebben gebruikt voor doeleinden waarvoor het niet bestemd is.                                                                                                  3. Indien de door verkoper verstrekte garantie betrekking heeft op een door een  derde geproduceerde zaak is de garantie beperkt tot garantie die door de producent wordt verstrekt.

Artikel 15 - Intellectueel eigendom

1. Het Chocolade Atelier behoudt alle intellectuele eigendomsrechten (waaronder auteursrecht, octrooirecht, merkenrecht, tekeningen- en modellenrecht, etc.) op alle producten, ontwerpen, tekeningen, geschriften, dragers met gegevens of andere informatie, offertes, afbeeldingen, schetsen, modellen, maquettes, etc., tenzij partijen anders zijn overeengekomen. Dit geldt ook voor de informatie en afbeeldingen, etc. op de website www.hetchocoladeatelier.nl .                                                                                                                                                 2. De klant of een derde mag genoemde intellectuele eigendomsrechten niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Het Chocolade Atelier (laten) kopiëren, aan derden tonen en/of ter beschikking stellen of op andere wijze gebruiken. 

Artikel 16 - Toepasselijk recht

1. Op de overeenkomst tussen verkoper en koper is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De Nederlandse rechter is bevoegd.                  2. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitgesloten.                                                                                                                                          3. Wanneer in een gerechtelijke procedure één of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden als onredelijk bezwarend worden aangemerkt, dan blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht.

Artikel 17 - Wijziging algemene voorwaarden

1. Het Chocolade Atelier is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.                                                                                      2. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.                                                                                                          3. Grote inhoudelijke wijzigingen zal Het Chocolade Atelier zoveel mogelijk vooraf met de klant bespreken.                                                                  4. Consumenten zijn gerechtigd bij een wezenlijk wijziging van de algemene voorwaarden de overeenkomst op te zeggen.

Artikel 18 - Arbitragebeding

1. Alle geschillen die tussen partijen ontstaan over de uitleg van de overeenkomst in welke vorm dan ook zowel die van feitelijke als juridische aard of die daarvan een uitvloeisel zijn, worden beslecht door arbitrage. Daarbij maakt het niet uit of die geschillen door één der partijen of door beide partijen als zodanig worden beschouwd.                                                                                                                                                                  2. De arbitragecommissie heeft altijd een rechter als voorzitter. De arbitrage vindt dichtbij de woonplaats van de consument plaats. De arbiters moeten oordelen naar de wet.

 

EINDE ALGEMENE VOORWAARDEN.

 

 

VOORWAARDEN VERZENDING EN LEVERTIJD

1. De bestelling van een klant wordt binnen 24 uur in behandeling genomen. Indien dit niet mogelijk is, wordt contact met de klant opgenomen voor uitleg en overleg.

2. Waarborg kwaliteit: Er wordt alleen uitgeleverd indien de buitentemperatuur beneden 21 graden Celsius blijft in verband met het smelten van de chocolade. Bij hogere temperaturen kan het voorkomen dat het niet mogelijk is uw bestelling te verzorgen, omdat Het Chocolade Atelier de kwaliteit van haar producten wil garanderen. Er wordt in dat geval contact met u opgenomen.

3. Levertijd binnen een straal van 10 km. van het bedrijfsadres van Het Chocolade Atelier:  De uitlevering wordt zoveel mogelijk verzorgd door Het Chocolade Atelier zelf, volgens de geldende richtlijnen. Het Chocolade Atelier streeft ernaar altijd de door de klant opgegeven levertijd op te volgen en/of binnen 24 uur te leveren, indien mogelijk. Wanneer de klant geen wensen van levertijd kenbaar heeft gemaakt, zal Het Chocolade Atelier zeker binnen 48 uur leveren, tenzij dit niet mogelijk is. In het geval levering niet mogelijk is op de door klant gewenste tijd of binnen 48 uur, wordt contact met de klant opgenomen met uitleg en voor overleg. 

4.  Levertijd buiten een straal van 10 km. van het bedrijfsadres van Het Chocolade Atelier: Verzending van de bestelling zal per post geschieden, voor risico van de klant. Het Chocolade Atelier kan niet instaan voor beschadiging, verlies en/of kwaliteitsverlies van de bestelde producten door het handelen van derden, zoals medewerkers van postbedrijven. Het Chocolade Atelier zal echter haar uiterste best doen de bestelde producten op een veilige manier te verpakken. Zodra producten Het Chocolade Atelier hebben verlaten, aanvaardt Het Chocolade Atelier geen enkele aansprakelijkheid in de breedste zin van het woord voor de verzending en waarde van de verzonden producten.

5. De totale verzendkosten zijn altijd voor rekening van de klant.

6. Het Chocolade Atelier is altijd gerechtigd deze voorwaarden van verzending te wijzigen of aan te passen.

 

  EINDE VOORWAARDEN VERZENDING EN LEVERTIJD